Kunlun Fight 47

July 10, 2016

Nanjing, Nanjing, China