Kunlun Fight 52

September 11, 2016

Fuzhou, Fuzhou, China