Win

Bogdan Lysenko

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Dmitriy Tuz

0-0-0
Win

Alexander Karpov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Evgeny Shevchuk

0-0-0
Win

Dmitriy Matvienko

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Dmitriy Piasetskiy

0-0-0
Win

Vasily Sotnichenko

0-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Triangle Choke in the 2nd round

Vadim Melnikov

2-2-0
Win

Vadim Krystoforov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Alexander Litvinyuk

0-0-0
Win

Mark Lykashevich

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Nikolai Kukla

0-0-0
Win

Alexander Karpov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission in the 1st round

Bogdan Lysenko

0-0-0
Win

Stanislav Khymilkovskiy

0-0-0
VS 3 Rounds Result Unknown

Dmitriy Matvienko

0-0-0