Mix Fight Profight 1

February 14, 2007

Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russian Federation