Mix Fight Profight 2

February 22, 2008

Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russian Federation