Neubrandenburger Fight Night 4

February 6, 2010

Neubrandenburg, Neubrandenburg, Germany