Oplot Challenge 57 - Stronghold

May 11, 2013

Kharkov, Kharkov, Ukraine

Win

Dovletdzhan Yagshimiradov

4-4-1
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Bogdan Savchenko

6-1-0
Win

Vasily Babich

1-2-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Vasily Klepikov

7-5-0
Win

Alexander Dolotenko

19-7-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Antonio Vargas

5-7-0
Win

Yuri Chizhevsky

1-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round

Boris Polezhai

Bora 2-0-0
Win

Sergey Guzev

12-3-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Roman Iliyashenko

5-3-0
Win

Oleg Obrevko

1-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Georgiy Nikiforets

10-6-0
Win

Andrey Reznik

3-2-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

Vitaliy Sagayko

1-1-0
Win

Andrey Mavrodiev

1-1-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Eduard Bohachuk

0-2-0