Oplot Challenge 59

May 18, 2013

Kharkov, Kharkov, Ukraine

Win

Shamil Nurmagomedov

7-3-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Emzar Tkeshelashvili

2-3-0
Win

Dibir Zagirov

7-2-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 1st round

George Kurdiani

0-0-0
Win

Daniyal Aselderov

3-3-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Lukhum Hulelidze

0-1-0
Win

Alexander Butenko

Iron Capture 23-7-1
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Michael Goriashvili

0-0-0
Win

Pata Robakidze

8-1-0
VS 3 Rounds Result Submission Arm Bar in the 1st round

Gabriel Marichev

0-0-0
Win

Igor Makoed

4-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Ankle Lock in the 1st round

Andrey Yakovlev

0-0-0