Plazza Fighting Championship 4

May 20, 2017

Novorossiysk, Russian Federation

Win

Zamudin Urusov

0-0-0
VS 2 Rounds Result Submission in the 1st round

Fariddun Zaripov

0-0-0
Win

Altynbek Dzhumanaly

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision in the 2nd round

Magomedtagir Sirazhudinov

0-0-0
Win

Alimbek Kuantov

0-0-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Evgeniy Petrenko

0-0-0
Win

Shamil Adukhov

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes in the 2nd round

Pavel Voroshilov

0-0-0
Win

Bibert Tumenov

0-0-0
VS 3 Rounds Result KO Strike in the 1st round

Sergey Saschenko

0-0-0
Win

Askerkhan Afaunov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Guillotine Choke in the 1st round

Aleksey Pleschenko

0-0-0
Win

Albert Gukov

0-0-0
VS 3 Rounds Result Submission Rear Naked Choke in the 1st round

Vladislav Markavtsov

0-0-0
Win

Astemir Gukezhev

0-0-0
VS 3 Rounds Result TKO/RSC Doctor Stoppage in the 2nd round

Charmigula Serazhutdinov

0-0-0
Win

Roman Avdal

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision in the 3rd round

Aslan Shaova

0-0-0