Professionals of Pancrase 3

October 26, 2006

Nizhniy Novgorod, Nizhniy Novgorod, Russian Federation