Shinji Sasaki

Torao Supernova 10-7-2
Welterweight Title Bout VS 3 Rounds Result KO
Win

Tyson Nobumitsu

0-0-0

Kota Onojima

8-2-1
Featherweight Title Bout VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round
Win

Yuta Nezu

12-6-0

Taiki Tsuchiya

6-2-0
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round
Win

Ryogo Takahashi

Kaitai 3-1-0

Yuki Shojo

14-6-2
Flyweight Bout VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round
Win

Nobita Naito

2-0-0
Win

Naohiro Mizuno

9-6-2
Featherweight Bout VS 3 Rounds Result Decision Split Decision in the 3rd round

Keisuke Fujiwara

8-8-1
Win

Masayoshi Kato

Macho The Butterfly 7-3-1
Flyweight Bout VS 3 Rounds Result Decision in the 3rd round

Atsushi Takeuchi

8-8-3

Tateo Iino

Jet 3-2-0
Flyweight Bout VS 3 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 3rd round
Win

Ken Asuka

3-0-0

Yutaka Saito

5-1-1
Lightweight Bout VS 3 Rounds Result Draw in the 3rd round

Kazuhide Shirota

2-1-0

Takayuki Kobayashi

coBa 6-4-1
Welterweight Bout VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round
Win

Kazumasa Sugawara

Bunta 1-2-1