Shooto - Shooting Disco 10: Twist and Shooto

September 20, 2009

Tokyo, Tokyo, Japan

Win

Daisuke Okumiya

Hunt 2-3-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Keiji Sakuta

0-0-0
Win

Keita Kono

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision in the 2nd round

Yuki Yasunaga

0-0-0
Win

Yoshiyuki Takano

1-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Tatsuya Nakashima

0-0-0

Kenji Hosoya

1-2-0
VS 2 Rounds Result Draw Unanimous Draw in the 2nd round

Hiroaki Ijima

1-0-0
Win

Kenta Takagi

1-0-0
VS 2 Rounds Result KO in the 2nd round

Hirosumi Sugiura

C-Bozu 3-4-1

Naohiro Mizuno

4-2-0
VS 2 Rounds Result Draw Majority Draw in the 2nd round

Takahiro Hosoi

4-4-1
Win

Katsuya Murofushi

3-3-0
VS 2 Rounds Result Decision Majority Decision in the 2nd round

Takeshi Sato

Heat 1-3-1
Win

Masaaki Sugawara

8-3-1
VS 3 Rounds Result Decision Split Decision in the 2nd round

Hiroyuki Tanaka

7-4-1
Win

Yoichiro Sato

1-0-1
VS 3 Rounds Result KO in the 2nd round

Yoshitaro Niimi

7-4-1