Yefremov Fight

September 2, 2015

Yefremov, Yefremov, Russian Federation