ZST 54

November 27, 2016

Tokyo, Tokyo, Japan

Tsuyoshi Kashiwa

0-0-0
VS 3 Rounds Result Decision Majority Decision
Win

Motozumi Tezuka

0-0-0

Yu Fujimaki

8-5-1
VS 3 Rounds Result TKO/RSC in the 2nd round
Win

Shinichi Taira

7-7-7

Seiichiro Ito

10-1-1
VS 2 Rounds Result Draw

Takao Ueda

8-6-4

Atsushi Tamura

3-2-4
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision
Win

Shigeo Iwamoto

0-0-0
Win

Tetsuya Seki

3-4-0
VS 2 Rounds Result Submission Arm Bar in the 2nd round

Hiroki Tachibana

0-0-0
Win

Yamato Hamamatsu

5-1-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Kazuki Kawanishi

2-0-2
Win

Hiroshi Takahashi

3-6-1
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Norihisa Amimoto

0-0-0

Hiroyuki Ota

6-5-3
VS 2 Rounds Result Draw

Hobson Takano

0-0-0

Yamato Fukuda

1-0-0
VS 2 Rounds Result Submission in the 1st round
Win

Sibisai Shoshin

0-0-0
Win

Kanaizuka Nobuyuki

0-0-0
VS 2 Rounds Result Decision Unanimous Decision

Hiroki Hanawa

5-1-5
Win

Shuhei Sakano

6-2-3
VS 2 Rounds Result TKO/RSC in the 1st round

Yasuhiro Wakabayashi

1-1-0